Pomoc dla osób niedosłyszących. rpd Wysoki kontrast strony. rpd Pomoc dla osób niedosłyszących. rpd System informacji przestrzennej rpd BIP rpd Biuro Obsługi Mieszkańców rpd Monitor Polski rpd akt rpd wyb rpd akt rpd eurzad rpd migowy rpd
tpk

Centrum Usług Wspólnych Gminy Zagórów

Centrum Usług Wspólnych Gminy Zagórów to jednostka organizacyjna obsługująca szkoły pod względem finansowo – księgowym na terenie Gminy ZagórówZespół zatrudnia 5 pracowników:


Joanna Kempińska - Kierownik ,tel. (63) 274 88 22

Renata Karwecka - główny księgowy, tel. (63) 274 88 21

Anna Parus - Lochyńska - podinspektor ds. kadrowo - płacowych, tel. (63) 274 88 23

Katarzyna Bernat - inspektor ds. finansowych, tel. (63) 274 88 21

Magdalena Przybylska - inspektor ds. kadrowo - płacowych tel. (63) 274 88 23
Dane adresowe:

Centrum Usług Wspólnych Gminy Zagórów ul. Kościelna 4

62–410 Zagórów

Tel. (63) 274 88 22

Adres e-mail: cuw_umg@zagorow.pl


Centrum Usług Wspólnych Gminy Zagórów informuje, że Inspektorem Ochrony Danych jest Beata Jankowiak można się z nią kontaktować przez adres e-mail: b.jankowiak@polguard.pl
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw.Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestry skarg i wniosków.

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:
a) administratorem danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych Gminy Zagórów, ul. Kościelna 4, (62-410) Zagórów Dane kontaktowe: Centrum Usług Wspólnych Gminy Zagórów , ul. Kościelna Nr 4, (62-410) Zagórów, tel. 632748821-3, fax. 632748811, email: cuw_umg@zagorow.pl
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: b.jankowiak@polguard.pl, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Centrum Usług Wspólnych Gminy Zagórów, ul. Kościelna 4, (62-410)Zagórów
c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
d) podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność do wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).
e) dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru skargi lub wniosku (stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy skarga lub wniosek).
g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
i) podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyjęcia skargi lub wniosku. W przypadku niepodania danych skarga lub wniosek nie będzie procedowana.
Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi).

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:
a) administratorem danych osobowych jest, Centrum Usług Wspólnych Gminy Zagórów ul. Kościelna Nr 4, (62-410) Zagórów. Dane kontaktowe: Centrum Usług Wspólnych Gminy Zagórów ul. Kościelna Nr 4, (62-410) Zagórów tel. 632748821-3, fax.632748811, e-mail; cuw_umg@zagorow.pl
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: b.jankowiak@polguard.pl, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Centrum Usług Wspólnych Gminy Zagórów ul. Kościelna Nr 4, (62-410) Zagórów.
c) dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).
d) podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.
f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).
g) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
i) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procedowana.