Pomoc dla osób niedosłyszących. rpd Wysoki kontrast strony. rpd Pomoc dla osób niedosłyszących. rpd System informacji przestrzennej rpd BIP rpd Biuro Obsługi Mieszkańców rpd Monitor Polski rpd akt rpd wyb rpd akt rpd eurzad rpd migowy rpd
tpkDeklaracja dostępności

Urząd Miejski w Zagórowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenia w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.zagorow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-06-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-06-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

- brak dostępności lub niepełna dostępność niektórych plików załączników w formacie PDF,

- brak opisów zdjęć

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-01-18

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronie internetowej można używać standrdowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje Zwrotne i Dane Kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Joanna Mięta, email: j.mieta@zagorow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 2748 810. Ta samą droga można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miejski w Zagórowie, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów                              

Do budynku prowadzą 3 wejścia: 1 wejście główne od stronu ulicy, pozostałe dwa wejścia   znajdują się od strony podwórza.  Do głównego wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych W budynku nie ma windy. Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Pracownicy biur na piętrze są zobowiązani do zejścia na parter budynku celem obsługi niepełnosprawnego interesanta. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w podwórzu. W budynku nie ma oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnej. Do budynku urzędu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1824) osoby głuchonieme i niesłyszące mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Od dnia 01.01.2022 roku umożliwia się osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online. Instrukcja korzystania z usługi tłumacza dostępna jest TUTAJ.