Pomoc dla osób niedosłyszących. rpd Wysoki kontrast strony. rpd Pomoc dla osób niedosłyszących. rpd System informacji przestrzennej rpd BIP rpd Biuro Obsługi Mieszkańców rpd Monitor Polski rpd akt rpd wyb rpd akt rpd eurzad rpd migowy rpd
tpk

Dane teleadresowe Urzędu Miejskiego w Zagórowie
Urząd Miejski w Zagórowie

ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów

tel. (63) 274-88-10,274-88-00 fax. (63) 274-88-11

Adres e-mail: umg@zagorow.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /3023084/SkrytkaESP

Numer konta bankowego: PKO BP w Koninie 02 1020 2746 0000 3002 0061 8447

NIP Urzędu: 667-12-30-210 REGON Urzędu: 000529545

NIP Gminy: 667-16-88-676 REGON Gminy: 311019496


______________________________________________________________________________


Godziny otwarcia urzędu:


Poniedziałek - 7.30 - 15.30

Wtorek - 7.15 - 15.15

Środa - 7.15 - 15.15

Czwartek - 7.15 - 15.15

Piątek - 7.15 - 15.15
Dane kontaktowe inspektora danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Beata Jankowiak, można się z nią kontaktować poprzez adres e-mail: iod@zagorow.pl
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw


Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO - skargi i wnioski
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
a) administratorem danych osobowych jest Gmina Zagórów, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Zagórów z siedzibą w Zagórowie ul. Kościelna 4. Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Zagórowie, ul kościelna 4, 62-410 Zagórów, tel.0632748810, fax 0632748811, email: umg@zagorow.pl
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: iod@zagorow.pl adres do korespondencji: Urząd Miejski w Zagórowie, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów.
c) dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:
• realizacji procesu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Urzędu Miejskiego w Zagórowie.
d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych wynikającego z następujących przepisów: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, ponadto usługodawcy wykonujący zadania na zlecenie administratora w ramach świadczonych usług, serwisu, rozwoju oraz utrzymania systemów informatycznych w ramach, których odbywa się przetwarzanie danych.
f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
• dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, który w tym przypadku określony jest jako 25 lat zgodnie Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
g) osobie, której dane są przetwarzane:
• na podstawie wskazanych w pkt. d przepisów prawa, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane.
h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
i) podanie danych przetwarzanych:
• na podstawie przepisów wskazanych w pkt. d przepisów prawa jest obowiązkiem ustawowym i jako takie jest niezbędne w celu określonym w pkt. c. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjmowania skarg i wniosków oraz udzielania na nie odpowiedzi.Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO - prowadzenie rejestru korespondencji - przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż:
a) administratorem danych osobowych jest Gmina Zagórów, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Zagórów z siedzibą w Zagórowie ul. kościelna 4. Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Zagórowie, ul kościelna 4, 62-410 Zagórów, tel.0632748810, fax 0632748811, email: umg@zagorow.pl
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: mail: iod@zagorow.pl adres do korespondencji: Urząd Miejski w Zagórowie, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów.
c) dane osobowe przetwarzane są w następującym celu:
• prowadzenie rejestru korespondencji - przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi.
d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych wynikającego z następujących przepisów: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, ponadto usługodawcy wykonujący zadania na zlecenie administratora w ramach świadczonych usług, serwisu, rozwoju oraz utrzymania systemów informatycznych w ramach, których odbywa się przetwarzanie danych.
f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
• dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, który w tym przypadku wynosi 5 lat, na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o Narodowym Zasobie Archiwalnym i Archiwach oraz z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
g) osobie, której dane są przetwarzane:
• na podstawie wskazanych w pkt. d przepisów prawa, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane.
h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
i) podanie danych przetwarzanych:
• na podstawie przepisów wskazanych w pkt. d przepisów prawa jest obowiązkiem ustawowym i jako takie jest niezbędne w celu określonym w pkt. c. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyjmowania korespondencji oraz udzielania na nią odpowiedzi.