Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących. Pomoc dla osób niedosłyszących. System informacji przestrzennej BIP Biuro Obsługi Mieszkańców Monitor Polski

Dane teleadresowe Urzędu Miejskiego w Zagórowie
Urząd Miejski w Zagórowie

ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów

tel. (63) 274-88-10,274-88-00 fax. (63) 274-88-11

Adres e-mail: umg@zagorow.pl

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /3023084/SkrytkaESP

Numer konta bankowego: PKO BP w Koninie 02 1020 2746 0000 3002 0061 8447

NIP Urzędu: 667-12-30-210 REGON Urzędu: 000529545

NIP Gminy: 667-16-88-676 REGON Gminy: 311019496


______________________________________________________________________________


Godziny otwarcia urzędu:


Poniedziałek - 7.30 - 15.30

Wtorek - 7.15 - 15.15

Środa - 7.15 - 15.15

Czwartek - 7.15 - 15.15

Piątek - 7.15 - 15.15
Dane kontaktowe inspektora danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Beata Jankowiak, można się z nią kontaktować poprzez adres e-mail: iod@zagorow.pl
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych, w tym realizacji Państwa praw. Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw


Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:
a) administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest Gmina Zagórów ,reprezentowana przez Burmistrza Gminy, z siedzibą w Zagórowie, ul. Kościelna 4, Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Zagórowie, ul. Kościelna 4, tel.63 2748810 fax. 63 2748811, email: umg@zagorow.pl
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: iod@zagorow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora .
c) Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
d) podstawę przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).
e) Pana/Pani* dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, firmom świadczącym usługi hostingowe, operatorom pocztowym.
f) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
g) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru skargi lub wniosku (stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy skarga lub wniosek).
h) przysługuje Panu/Pani* prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani* dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
i) przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
j) podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu przyjęcia skargi lub wniosku. W przypadku niepodania danych skarga lub wniosek nie będzie procesowana.
k) W ramach prowadzenie rejestru skarg i wniosków nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.
Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:
a) administratorem Pana/Pani* danych osobowych jest Gmina Zagórów , reprezentowana przez Burmistrza Gminy, z siedzibą w Zagórowie, ul. Kościelna 4, Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Zagórowie, ul. Kościelna 4, tel.63 2748810 fax. 63 2748811, email: umg@zagorow.pl
b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – email: iod@zagorow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora .
c) Pana/Pani* dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).
d) podstawą przetwarzania Pana/Pani* danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
e) Pana/Pani* dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, firmom świadczącym usługi hostingowe, operatorom pocztowym.
f) administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani* danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
g) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).
h) przysługuje Panu/Pani* prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani* dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
i) przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
j) podanie przez Panią/Pana* danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.
k) W ramach prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane.