Pomoc dla osób niedosłyszących. rpd Wysoki kontrast strony. rpd Pomoc dla osób niedosłyszących. rpd System informacji przestrzennej rpd BIP rpd Biuro Obsługi Mieszkańców rpd Monitor Polski rpd akt rpd wyb rpd akt rpd eurzad rpd migowy rpd
tpkSesje Rady miejskiej onlineSesja RM audio-video

Transmisja sesji Rady Miejskiej na żywo audio-videoSesja RM audio-video (archiwum)

Transmisja sesji Rady Miejskiej na żywo audio-video oraz możliwość odtwarzania zapisów archiwalnychE sesja – portal mieszkańca

Transmisje z obrad, posiedzenia rady


Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

 

a)     administratorem danych osobowych jest Gmina Zagórów, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów. Dane kontaktowe: Urząd Miejski w Zagórowie, ul. Kościelna 4, tel. 63 2748810,

fax.63 2748811, email: umg@zagorow.pl

 

b)     dane kontaktowe inspektora ochrony danych: email: iod@zagorow.pl, adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, Gmina Zagórów, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów

 

c)     dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych wynikających z Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506). Zgodnie z art.20 ust.1 b ww. ustawy: „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowy przyjęty”.

 

d)     podstawą przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. c) RODO – wskazany przepis umożliwia administratorowi danych wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych w zakresie wskazanym Ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 poz. 506)

 

e)     dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.:  partnerom świadczącym usługi techniczne, jak również nieokreślonemu gronu potencjalnych odbiorców, którzy uzyskają dostęp do transmisji lub zapisu transmisji, w związku z tym, iż stanowią one informację publiczną.

 

f)      okres, przez który dane osobowe będą przechowywane do 25 lat , a więc okres wymagany do realizacji obowiązków ustawowych.

 

g)     osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

 

h)     osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 

i)      podanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych.