Pomoc dla osób niedosłyszących. Wysoki kontrast strony. Pomoc dla osób niedosłyszących. Pomoc dla osób niedosłyszących. System informacji przestrzennej BIP Biuro Obsługi Mieszkańców Monitor Polski

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Zagórowie
Parter

Księgowość

 • Anna Sakowska

  Skarbnik Gminy Zagórów

  Pokój nr 1, telefon: 63-274-88-17


 • Iwona Ignaszak

  Główna księgowa

  Pokój nr 2, telefon: 63-274-88-17

  ksiegowość_umg@zagorow.pl

 • Katarzyna Wróblewska

  Inspektor ds. księgowości

  Pokój nr 2, telefon: 63-274-88-17

  finanse_umg@zagorow.pl

 • Zakres prowadzonych spraw:


 • zapewnienie obsługi finansowo – księgowej i kasowej Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy

 • prowadzenie rachunkowości budżetowej i funduszy celowych

 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonania obowiązków zakresu sprawozdawczości

 • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • rozliczanie inwentaryzacji

 • dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego

 • przygotowywanie sprawozdań finansowych

 • przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy oraz podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza

 • opracowywanie projektu budżetu, przychodów i rozchodów budżetowych


 • Płace i ubezpieczenia

  Maria Parus-Durczak

  Inspektor ds. płac i ubezpieczeń

  Pokój nr 3, telefon: 63 274 88 40

  finanse_umg@zagorow.pl

  Zakres prowadzonych spraw:

 • Planowanie, realizacja oraz ewidencja wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych, dodatków do wynagrodzeń, nagród, kosztów podróży, ekwiwalentów przysługujących pracownikom

 • Wykonywanie zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych


 • Świadczenia rodzinne

  Marta Matyjaszek

  Podinspektor ds. świadczeń społecznych

  Pokój nr 3, telefon: 63 274 88 16

  m.matyjaszek@zagorow.pl

  Zakres prowadzonych spraw:

 • Realizacja ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

 • Prowadzenie spraw związanych z realizacją stypendiów socjalnych, za szczególne osiągnięcia i innych

 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w szczególności przeprowadzanie postępowań konkursowych na zlecanie zadań z zakresu sportu, turystyki, kultury fizycznej i krajoznawstwa organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

 • Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem zatrudnienia pracowników młodocianych przez przedsiębiorców • Podatki

  Pokój nr 4, telefon: 63 274 88 06

  podatki@zagorow.pl

  Jolanta Brzęcka

  Inspektor ds. podatków i opłat


  Małgorzata Deręgowska

  Inspektor ds. podatków i opłat


  Krystyna Jakubowska

  Specjalista ds. podatków i opłat  Zakres prowadzonych spraw:

 • Dokonywanie wymiaru należności podatkowych oraz załatwianie spraw związanych z ich umarzaniem, udzielanymi ulgami oraz obniżkami

 • Wydawanie zaświadczeń dotyczących stanu majątkowego podatników

 • Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

 • Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego


 • Kasa


  Aurelia Świątek

  Pokój nr 5, telefon: 63-274-88-19


  Zakres prowadzonych spraw:

 • Wykonywanie obsługi kasowej Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych

 • Prowadzenie spraw związanych z windykacją należności tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych, a w szczególności: rejestracja wpłat i realizacja zwrotów nadpłat, umorzenia, rozkładanie na raty, wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych • Działalność gospodarcza

  Magdalena Andrzejak

  Podinspektor ds. działalności gospodarczej

  Pokój nr 5, telefon: 63-274-88-05

  epg_umg@zagorow.pl

  Zakres prowadzonych spraw:

 • Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczeń o zmianie wpisu, decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej

 • Wydawanie odpisów, duplikatów i potwierdzeń kopii zaświadczeń o wpisie i zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu i poza miejscem sprzedaży

 • Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem targowisk miejskich, ustalanie opłat targowych i sposobu ich poboru


 • Referat inwestycyjno-komunalny

  Tomasz Jabłoński

  Kierownik Referatu Inwestycyjno – Komunalnego

  Pokój nr 8, telefon: 63-274-88-07

  t.jablonski@zagorow.pl

  Budownictwo i ochrona środowiska

  Tomasz Jabłoński

  Kierownik Referatu Inwestycyjno – Komunalnego

  Pokój nr 8, telefon: 63-274-88-07

  t.jablonski@zagorow.pl

  Karol Wiśniewski

  Podinspektor ds. ochrony środowiska

  Pokój nr 9, telefon: 63-274-88-08

  ik_umg@zagorow.pl

  Eliza Nowaczyk

  Młodszy referent ds. ochrony środowiska

  Pokój nr 9, telefon: 63-274-88-08  Zakres prowadzonych spraw:

 • Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 • Wydawanie postanowień w sprawie odmowy lub wydania zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 • Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy

 • Wydawanie pozwoleń wodno – prawnych

 • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

 • Organizowanie ochrony bezdomnym zwierzętom

 • Prowadzenie spraw związanych z utylizacją zwłok zwierzęcych i ich części

 • Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami


 • Zamówienia publiczne

  Dariusz Durczak

  Inspektor ds. zamówień publicznych

  Pokój nr 9, telefon: 63-274-88-08

  zp_umg@zagorow.pl

  Zakres prowadzonych spraw:

 • Prowadzenie wszelkich spraw związanych z realizacją ustawy o zamówieniach publicznych

 • Prowadzenie spraw z zakresu inwestycji własnych i remontów kapitalnych gminy

 • Wydawanie zezwoleń na umieszczanie urządzeń reklamowych, ustalanie i pobieranie za nie opłat

 • Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego


 • Gospodarka gruntami

  Dariusz Kuczmaszewski

  Specjalista ds. gospodarki gruntami i rolnictwa

  Pokój nr 10, telefon: 63-274-88-09

  d.kuczmaszewski@zagorow.pl

  Zakres prowadzonych spraw:

 • Gospodarowanie i zarządzanie gruntami komunalnymi

 • Regulowanie spraw własnościowych nieruchomości

 • Prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o podziale nieruchomości

 • Ustalanie nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości

 • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją i ochroną zabytków


 • Gospodarka mieszkaniowa

  Zofia Rydzewska

  Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

  Pokój nr 10, telefon: 63-274-88-09

  z.rydzewska@zagorow.pl

  Zakres prowadzonych spraw:

 • Administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym oraz nieruchomościami budynkowymi

 • Wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń przynależnych

 • Wydawanie zgody na zmianę przeznaczenia lokalu

 • Przyznawanie, kontrola wykorzystywania i prowadzenie ewidencji dodatków mieszkaniowych

 • Prowadzenie spraw z zakresu inwestycji własnych i remontów kapitalnych gminy

 • Przygotowywanie i opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów do instytucji zarządzających funduszami europejskimi

Piętro

Sekretariat

Natalia Rozpendowska

Sekretarka

Pokój nr 101, telefon: 63-274-88-10, fax: 63-274-88-11

umg@zagorow.pl

Zakres prowadzonych spraw:

 • Obsługa sekretariatu Burmistrza, jego Zastępcy i Sekretarza Gminy

 • Przyjmowanie interesantów oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza oraz Sekretarzem, bądź kierowanie ich na do właściwych stanowisk

 • Przyjmowanie korespondencji przychodzącej

 • Sporządzanie własnoręczności podpisu oraz zgodności odpisów z oryginałem • Urząd Stanu Cywilnego

  Burmistrz Wiesław Radniecki

  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego


  Joanna Kempińska

  Z - ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego


  Lidia Bartecka

  Specjalista ds rejestracji stanu cywilnego i dowodów osobistych

  Pokój nr 113, telefon: 63-274-88-03

  usc_umg@zagorow.pl

  Zakres prowadzonych spraw:

 • Sporządzanie aktów stanu cywilnego

 • Sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń

 • Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 • Prowadzenie dokumentacji praz wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość • Ewidencja ludności

  Tomasz Teodorczyk

  Specjalista ds. ewidencji ludności

  Pokój nr 112, telefon: 63-274-88-04

  elud_umg@zagorow.pl

  Zakres prowadzonych spraw:

 • Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych od obywateli polskich i cudzoziemców oraz wydawanie potwierdzeń o dokonaniu tej czynności

 • Wydawanie decyzji w sprawach związanych z zameldowaniem bądź wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego

 • Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych , zbioru PESEL i innych postępowań cywilnych i karnych (m.in. ustalanie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa oraz w sprawach o przysposobienie, wydawanie zaświadczeń o stanie rodzinnym i majątkowym w postępowaniu sądowym • Kadry i sprawy organizacyjne

  Joanna Kempińska

  Inspektor ds. kadrowych i organizacyjnych

  Pokój nr 104, telefon: 63-274-88-01

  kadry_umg@zagorow.pl

  Zakres prowadzonych spraw:

 • Prowadzenie spraw kadrowych oraz bhp pracowników Urzędu Miejskiego, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie oraz kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia spraw osobowych zatrudnionych w tych jednostkach pracowników

 • Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem osób na podstawie porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupcy

 • Sprawowanie opieki nad przebiegiem staży i praktyk zawodowych, studenckich oraz szkolnych

 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą wyborów • Obsługa organów Gminy

  Anna Parus

  Inspektor ds. obsługi organów gminy

  Pokój nr 104, telefon: 63-274-88-01

  rada_umg@zagorow.pl

  Zakres prowadzonych spraw:

 • Obsługa kancelaryjno – biurowa Rady Miejskiej, merytoryczna jej komisji i Burmistrza

 • Prowadzenie rejestru uchwał oraz zarządzeń

 • Organizowanie kontaktów interesantów z radnymi Rady Miejskiej Zagórowa, w szczególności z przewodniczącym Rady

 • Prowadzenie spraw związanych z obsługą wyborów